Wedstrijdvoorwaarden

Wedstrijdvoorwaarden winactie Max Meubel

1. De wintactie is een initiatief van Max Meubel met maatschappelijke zetel te Makeveldstraat 7, 8610 Kortemark

2. De wedstrijd staat open voor alle Belgische personen ouder dan 18 jaar.

3. Er wordt slechts 1 deelname per persoon aanvaard. Indien één persoon toch meerdere keren zou deelnemen, dan komt enkel de eerste inzending in aanmerking voor het winnen van de prijs. 

4. Wedstrijd loopt van 20/08/21 om 9u00 tot en met 15/09/21.

5. De wedstrijd wordt georganiseerd op de website van Max Meubel. Om geldig deel te nemen dienen de deelnemers hun contactgegevens na te laten en te antwoorden op de vragen, gesteld in het deelnameformulier.

6. Er zijn 19 duo VIP-tickets voor de zaalshow ” Jacques Vermeire van 7 tot 77″ te winnen. Dit voor de voorstelling te Middelkerke op zondag 19/09/21 om 15uur.

7. Wanneer er meer dan 19 inzendingen het juiste antwoord geven op de prijsvraag, worden de winnaars bepaald adhv lottrekking.

8. Op donderdag 16/09/21 worden de winnaars bekendgemaakt en zij worden per mail op de hoogte gebracht.

9. Max Meubel behoudt zich te allen tijde het recht voor om de prijzenpot te wijzigen. De prijzen zijn niet overdraagbaar of inruilbaar tegen speciën of andere voordelen in natura.

10. Het aantal winnaars zoals bepaald in artikel 6 zal binnen de dag na afloop van de wedstrijd geselecteerd worden en via e-mail en op de hoogte worden gebracht door een medewerker van Max Meubel.  

11. De deelname aan deze wedstrijd vereist de inzameling en verwerking van de persoonsgegevens van de deelnemer in kader van het verloop en de afhandeling van de wedstrijd zoals beschreven in de privacyverklaring van de wedstrijd. De privacyverklaring is onderaan het wedstrijdreglement te vinden.

12. Max Meubel behoudt zich het recht voor de wedstrijd of het verloop ervan te wijzigen indien onvoorziene omstandigheden of omstandigheden onafhankelijk aan hun wil dit rechtvaardigen. Zij kunnen niet aansprakelijk gesteld worden indien, ingevolge omstandigheden buiten hun wil om, de wedstrijd zou moeten worden onderbroken, uitgesteld of geannuleerd of indien bepaalde modaliteiten van deze wedstrijd zouden dienen te worden gewijzigd.

13. In geval van misbruik, misleiding, bedrog of als de omstandigheden dit vereisen, behoudt Max Meubel zich uitdrukkelijk het recht voor (a) de betrokken deelnemer(s) zonder meer van deelname aan de wedstrijd uit te sluiten of (b) de wedstrijd of een deel ervan te wijzigen, uit te stellen, in te korten of in te trekken.

14. Max Meubel is niet verantwoordelijk voor storingen, pannes of andere onvoorziene problemen die uitgaan van uw internetverbinding of derden.

15. Deelneming aan deze wedstrijd impliceert de onvoorwaardelijke aanvaarding van dit reglement. Geen enkele betwisting hieromtrent wordt in overweging genomen. De deelnemers aanvaarden zonder enig voorbehoud de van toepassing zijnde voorwaarden, louter door hun deelname aan de wedstrijd.

16. Dit reglement is onderworpen aan het Belgische recht, met uitsluiting van het internationale privaatrecht en het Weens Koopverdrag. De rechtbanken van Brussel zijn als enige bevoegd voor alle geschillen met betrekking tot de toepassing ervan.

17. De deelnames van personeelsleden en aanverwanten van Max Meubel en marketingbureaus KIXX, Magenta en Kliek worden uitgesloten. 

PRIVACYVERKLARING

Max Meubel behandelt de gegevens van de deelnemers als vertrouwelijke informatie en zal ze nooit doorgeven aan derden. Zij worden gebruikt voor het verdere verloop en afhandeling van deze wedstrijd aangezien Max Meubel zonder deze gegevens de winnaars niet kan contacteren.

De verantwoordelijke voor het uitreiken van de prijs is Max Meubel. 

Iedere deelnemer stemt ermee in dat, indien hij of zij de winnaar is, hij of zij persoonlijk, per mail, gecontacteerd zal worden door Max Meubel.

Zodra de wedstrijd afgelopen is, worden uw persoonsgegevens verwijderd. Tenzij u zich ook heeft ingeschreven op onze marketingcommunicaties. In dat geval worden uw persoonsgegevens 2 jaar bijgehouden.

De deelnemers hebben het recht om te vragen hun gegevens in te kijken, te corrigeren, te verwijderen en over te dragen en het recht om verwerking te beperken. Verder kan de deelnemer bezwaar maken tegen de verwerking van zijn gegevens, in het bijzonder bij verwerking voor marketingcommunicatie. De deelnemer kan de functionaris voor gegevensbescherming van Max Meubel ook altijd bereiken voor eventuele klachten, vragen en uitoefening van rechten op: sales@maxmeubel.be maar de deelnemer heeft ook het recht om de Gegevensbeschermingsautoriteit te contacteren bij klachten.